seprate
تولید محصول سویا در استان اردبیل (منطقه پارس آباد)

   تصاویر ارائه شده در این بخش که با همکاری نمایندگی فروش شرکت گلسنگ کویر یزد در استان اردبیل و نظارت کارشناس مربوطه (آقای مهندس نمازی) تهیه گردیده است، مربوط به تولید محصول سویا (لوبیا روغنی) در منطقه تازه کند پارس آباد استان اردبیل می باشد. مصرف کودهای هیومیکی در مزرعه تیمار شده منجر به صرفه جویی در میزان کل آب مصرفی، افزایش فعالیت میکروارگانیسمهای خاک، کاهش هزینه مصرف کود و سموم شیمیایی و در نهایت افزایش محصول برداشت شده نسبت به مزرعه شاهد گردید.