seprate
بازدید از شهرستان سبزوار (روستای دولت آباد)

     طی بازدیدی که در تاریخ 27/2/1392 توسط کارشناسان شرکت گلسنگ کویر یزد از روستای دولت آباد در شهرستان سبزوار و نمایندگی انحصاری شرکت در آن شهرستان به عمل آمد، با همکاری نمایندگی فروش در منطقه، بازدید از مزارع و باغات تحت تیمارهای کودی محصولات شرکت صورت گرفت و گزارش جامعی از کشاورزان در این رابطه تهیه گردید.