seprate
بازدید از شهرستان گنبد کاووس

     طی بازدیدی که در تاریخ 26/2/1392 توسط کارشناسان شرکت گلسنگ کویر یزد از شهرستان گنبد کاووس و نمایندگی انحصاری شرکت در آن شهرستان به عمل آمد، با همکاری نمایندگی فروش در منطقه، بازدید از مزارع تحت تیمارهای کودی محصولات شرکت صورت پذیرفت و گزارشی در این ارتباط تهیه گردید.