seprate
هیومیک اسید چیست و جایگاه آن در دنیا

"

هیومیک اسید چیست؟

 

   زمانی بود که تصور می رفت هر موجود زنده ای پس از مرگ بطور کامل به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه شده و به طبیعت باز می گردد .گرچه این مطلب تا حدود زیادی درست است، اما از چند دهه قبل دانشمندان متوجه شدند که تجزیه بافتهای مرده همیشه بطور کامل انجام نمی شود. لااقل در موارد خاص و در شرایط ویژه ای میکرو ارگانیسم های تجزیه کننده مـــواد آلی، پلیمرهای ویژه ای را می سازند که به تشکیل نفت، ذغال سنگ و یا مواد هیومیکی منجر می شود .آنچه در این مبحث موردنظر ماست، چگونگی تشکیل مواد هیومیکی می باشد.

 

   معتقدند که نفت عمدتا از تجزیه بافت های جانوری حاصل می شود و ذغال سنگ و مواد هیومیکی مشتق از بافت های گیاهی اند. ذغال سنگ و مواد هیومیکی گرچه منشاء واحدی دارند و ممکن است در مکان واحدی یافت شوند، ولی از لحاظ خواص و محتوای انرژی با هم قابل قیاس نیستند. برای نمونه مواد هیومیکی قابل اشتعال نبوده، بر عکس ذغال سنگ در مواد قلیایی حل می شوند و باز بر خلاف ذغال سنگ دهها خاصیت بیولوژیکی و شیمیایی از خود نشان می دهند که آنها را به موادی منحصر به فرد تبدیل نموده است. فعلا اجازه بدهید به چگونگی تشکیل این مواد در طبیعت بپردازیم.

 

   اگر یکصد کیلوگرم بافت گیاهی مثلا برگ خشک را در زیر لایه نازکی از خاك قرار دهید و گرما، رطوبت و اکسیژن کافی برای آن تامین کنید، ظرف مدت چند ماه که در بهترین شرایط کمتر از یک فصل نیست، پسمانده های گیاهی به  15کیلوگرم کمپوست تبدیل می شوند. کمپوست در واقع ماده ارگانیک نیمه تجزیه شده است و با چشم غیر مسلح می توان بافتهای گیاهی را در آن تشخیص داد.

 

   چنانچه روند تجزیه ادامه یابد، میکرو ارگانیسمهای تجزیه کننده موجود در خاك که عمدتا از قارچهای میکروسکوپی می باشند، سرانجام در مدت زمانی که هیچگاه کمتر از یکسال نخواهد بود